Zápis z jednání W-spolku, z.s. - 28.11.2017

Místo konání: WZŠ a MŠ Na Mlýnici 611/36, 70200 Ostrava

Termín:          28.11.2017

Účastníci:       viz prezenční listina

 

z minula:

1. směrnice 1/2017

byla probrána Směrnice 1/2017, ve které se hovoří o výši členských příspěvků na školní rok 2017/18. Členský příspěvek je ve výši 50 Kč.

Termín zaplacení je pro stávající členy do 30.9.2017 na účet spolku, tj. 2300605027/2010. Noví členové tento příspěvek mají uhradit do 14 dní od podání písemné přihlášky.

11/2017: 25 členů má zaplacen členský příspěvek.

2. předání zprávy o hospodaření – 11/2017 pracuje se na tom

Hospodář seznámil účastníky se zprávou o hospodaření.

Tato zpráva bude zveřejněna ve veřejném rejstříku, na webových stránkách W-spolku. Jednotlivé výdaje jsou vedeny u třídních učitelů. Je také možnost nahlédnout do účetnictví, případně na transparentní účet W-spolku.

S tímto souvisí i požadavek změny účetního období z kalendářního roku na školní rok.

Úkol:

Zveřejnění ve veřejném rejstříku –  11/17: změna na živnostenském rejstříku provedena

Zveřejnění na webových stránkách – zodpovídá G.Zeisberger –  10/2017 po dodání (p. Mück) vyvěsit, stále trvá – viz bod 7

Změna účetního období – zodpovídá P.Mück, D.Najvert

3. plán W-spolku na školní rok 2017/18 – přesun na schůzi v lednu 2018

Předsedkyně seznámila účastníky s plánem W-spolku na školní rok 2017/18:

- změna stanov

- systematičtější spolupráce mezi W-spolkem a vedením školy – 10/2017 na listopadovou schůzi nachystá p. Najvert nástřel možných změn

- aktivní přístup W-spolku k akcím školy

11/17: na změně stanov bude pracovat tříčlenná skupina složená z paní Najvert, p. Mücka. Hledáme třetího dobrovolníka, nejlépe s právnickými znalostmi.

4. Žádost o zrušení skládky

Paní ředitelka zaslala na ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz k rukám starostky a všech místostarostů. Požádala W-spolek o podporu žádosti. Pokud nebude reakce ze strany úřadu, zapojíme i rodiče.

11/2017: byla podána stížnost, pokud se nic v této situaci nezmění, petičně se přidají rodiče dětí

5. Sodexo

Jednání ohledně Sodexo postoupily. Zřizovatel sice smlouvu se Sodexo ponechává, ale jednotlivé školy si mohou vybrat svého dodavatele stravování. S výměnou je ale spojena řada změn (dovoz, objednávkový systém atd.). Je nutná příprava výběrového řízení.

W-spolek nabídl pomoc, s přípravou výběrového řízení pomohou manželé Štěpánkovi, kterým je možno posílat tipy s referencemi ohledně zkušeností s jídlem pro děti. Jedná se o cca 40 jídel pro MŠ a 150 jídel pro ZŠ.

E-mail, na který je možno posílat kontakty a informace: petr.stepanek@post.cz

11/2017: na schůzi se tento bod tentokrát neprobíral

6. Nabídka kroužků

W-spolek by rád rozšířil nabídku kroužků zejména pro I. stupeň. Jedná se o divadelní, dramatický kroužek nebo turistický kroužek nebo výtvarný kroužek. Bohužel v rámci konání kroužků je nutné zaplatit škole nájem.

Úkol trvá:

paní Holeksová zjistí u zřizovatele možnou výjimku ohledně placení nájmu

7. Webové stránky W-spolku

Webové stránky budou nově obsahovat složku se zápisy ze schůzí. Dále budou upraveni zástupci pro jednotlivé třídy.

11/2017: paní Šuterová ukončuje svou činnost na webových stránkách kvůli své zaneprázdněnosti. Budeme hledat nového dobrovolníka, který se bude starat jak o webové stránky, tak bude pomáhat s příspěvky na FB školy.

Na webu chybí aktuální akce, zápisy atd.

Úkol:

Převzetí kontaktních údajů pro správu webu od paní Šuterové

Zodpovídá:

P.Mück

8. Beskydský Mont Blanc

V součtu se ušlo 1093 km!, zúčastnilo se průměrně 20 lidí (převážně děti). Přítomni se shodli, že tato aktivita je velmi přínosná. Paní Najvert navrhla spojit se s organizátory www.jdeseven.cz a vyhlásit celoroční akci JDEME VEN S WALDORFEM.

Úkoly:

zajištění seznamu akcí – zodpovídá p. Najvert

výstupní článek z Beskydského Mont Blancu na web – zodpovídá p. Mück - trvá

propagace Jdeme ven s Waldorfem – úkol trvá

11/17: p. Najvert dohodla spolupráci, 1-2 soboty v měsíci budeme podnikat společné výlety, bližší informace budeme rozesílat členům Wspolku

9. Setkání rodičovských waldorfských spolků

O víkendu 25.-26.11.2017 se koná setkání rodičovských waldorfských spolků (Písek). Na tomto setkání se bude řešit zejména plánovaná revize Rámcového vzdělávacího programu a vznik nové – tato záležitost může být pro waldorfské a jiné alternativní školy téměř likvidační. Proto navrhujeme, aby za rodiče na tuto akci jeli min 2 zástupci. Byla navržena paní Jana Davidová a Ivana Fehérová.

V případě zájmu budeme rádi, když se této akce zúčastní i jiní rodiče. Pozvánka a další materiály ohledně  této problematiky jsou přílohami tohoto zápisu.

11/2017: za ZŠ Waldorf na setkání nakonec nikdo nebyl, na schůzi byla pozvána zástupkyně Waldorfské ZŠ Poruba paní Monika Trojáková. Všechny přítomné seznámila, jak to v Písku probíhalo, předala nám informace o testování a o vzniku Digi koalici.

Domluvili jsme se na spolupráci v šíření informací dále, sledujte prosím FB školy. Na základě tohoto setkání s paní Trojákovou jsme se dále dohodli na vzájemné propagování akcí waldorfských škol.

NOVĚ:

Vánoční dílny

Probrali jsme organizaci a náplň vánočních dílen. Usnesli jsme se na tom, že drobné dílničky nebudou přítomné děti platit, větší (výroba svící, věnců) budou přispívat. Materiál bude proplácet Wspolek. Na místě mohou být kasičky na dobrovolné vstupné.

Orientace ve waldorfském školství

Paní Najvert zahájila diskusi o znalostech waldorfského školství, která je u mnohých velmi malá. Navrhla, aby se ve škole 3 – 4 x za rok konalo setkání zástupců škol a rodičů, šlo by o užší koordinaci mezi rodiči a učiteli, která by vznikla právě formou diskuse o této tématice.

Žádosti na koupi materilů

Byly předány žádosti o nákup materiálů dětem tak, aby mohly tvořit bez ohledu na to, zda-li materiál je či není. Paní Kornutová předala soupis pomůcek a různých materiálů, které by připadaly v úvahu. Budeme detailně probírat v lednu.

 

Termín příští schůzky: 16.1.2018 v 16.00.

Zápis pořídila: Gabriela Zeisberger

Zápis ověřila:  Dominika Najvert

Dne:   

 

Na schůzi se bude mimo jiné probírat:

- majetek Wspolku versus školy, legislativní kroky a formy finanční spolupráce

- nákup materiálů pro tvoření

- změna stanov