Darovací smlouvy za rok 2015

W-spolek, z.s. vystaví do 31.1. daného roku všem rodičům, kteří si zažádají – darovací smlouvu a  potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet W-spolku, z.s. od 1.1. do 31. 12. předchozího roku).

Vzory formulářů zasíláme v příloze tohoto dopisu ke stažení a vytištění. U tohoto formuláře prosím vyplňte jméno a příjmení rodiče či společnosti, která tento dar bude uplatňovat ve svém daňovém přiznání či u zaměstnavatele.

Takto předvyplněné formuláře prosím vložte do obálek, které označte  buď variabilním symbolem nebo jménem a příjmením dítěte, za které byl finanční dar škole či školce zaplacen ( různá příjmení u dětí a rodičů) a vhoďte do připravené krabice, která se nachází na vrátnici.

Tato potvrzení budou vyplněna a potvrzena a posléze předána spolu s vysvědčením vašich dětí, případně později po osobní domluvě.

Ve školce budou předána učitelce k vašemu vyzvednutí.

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu.