Příspěvky a finance

Finanční příspěvek pro rok 2019 / 2020

Vážení rodiče,
finanční příspěvek, který po Vás požadujeme, je darem W-spolku, ze kterého se hradí výtvarné potřeby, pomůcky, hudební nástroje, materiál a další nezbytné věci, které potřebují vaše děti během školní docházky na Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava. S penězi hospodaří W-spolek, který tyto finance rozděluje podle platných a předem domluvených pravidel, která jsou k seznámení na webových stránkách W-spolku. 
Děkujeme Vám za včasnou úhradu tohoto příspěvku.
Dominika Najvert, předsedkyně W-spolku, z.s.
 

Základní škola:               1. třída          2.500 Kč

                                         2- 9. třída     2.300 Kč

                                         3 a více dětí (včetně školky), 2000 Kč za každé dítě

Mateřská škola:              2.000 Kč

Družina / Školní klub:    400 Kč

Obecné informace pro rodiče:

  • Příspěvek je nutné odeslat na transparentní účet W-spolku, z. s. vedený u FIO BANKY 2300605027/2010 nejpozději k 25. 8. 2019 pod variabilním symbolem, který byl žákovi přidělen.
  • Příspěvek za školu a družinu je možno zaslat dohromady.
  • U více dětí prosím plaťte každé dítě zvlášť (jiné variabilní symboly).
  • Na všechny uhrazené příspěvky budou v lednu 2020 na Vaši žádost vystavena potvrzení o přijetí daru a darovací smlouvy, kterými lze snížit Váš daňový základ.
  • Dary v libovolné výši, nad rámec finančního příspěvku schváleného pro školní rok 2019/2020, na podporu Waldorfské ZŠ a MŠ můžete posílat na účet spolku kdykoliv během roku. Každá vaše koruna navíc slouží dětem.
     

Pozn. Měsíční platby za docházku dětí do družiny a mateřské školy se platí zvlášť na sekretariátě školy. Jsou určeny pro čerpání školou na provozní náklady. Tyto platby nijak nesouvisí s příspěvky W-spolku.

 

Finanční příspěvek - pravidla

Splatnost

Příspěvek rodičů na pomůcky a školní aktivity (jehož výši určuje W-spolek po konzultaci s kolegiem učitelů) je splatný k 25.8. daného roku.

Odhlášení žáka z MŠ, ZŠ, družiny, školního klubu

Pokud je žák odhlášen ze školy do 31.12. bude mu vrácena polovina zaplaceného příspěvku. Pokud je odhlášen po tomto datu, příspěvek je nevratný.

Odhlášení dětí ze školy W-spolku oznamuje třídní učitel, učitel MŠ, vedoucí družiny neprodleně po odhlášení dítěte.

Vrácení části příspěvku je prováděno pouze bankovním převodem, proto je třeba, aby rodiče žádající vrácení části příspěvku poskytli W-spolku své číslo bankovního účtu a to buď přímo (emailem na info@wspolek.cz a hospodáři W-spolku) nebo prostřednictvím třídního učitele.

Přihlášení žáka do MŠ, ZŠ, družiny, školního klubu

Pokud je žák přihlášen do 31.12 výše příspěvku činí celou částku. Pokud je přihlášen po tomto datu, příspěvek je snížen na 50%. Tento příspěvek je splatný do konce měsíce, kdy žák nastoupil.

Přihlášení dětí do školy W-spolku oznamuje třídní učitel, učitel MŠ, vedoucí družiny neprodleně po přihlášení dítěte. Rodičům přihlášeného dítěte třídní učitel předá všechny informace týkající se platby příspěvku a způsobu jeho čerpání.

Zaplacení příspěvku v řádném termínu je nutnou podmínkou pro obdržení základních učebních pomůcek a potřeb. Hospodář W-spolku kontroluje splatnost příspěvků, informuje učitele o stavu úhrad příspěvku. Případné upomínky úhrad příspěvků jsou v kompetenci třídních učitelů, resp. školy.

Čerpání finančních příspěvků 

Obdržené finanční příspěvky jsou pro potřeby Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava rozděleny následovně:

•         70 %je k dispozici třídním učitelům pro potřeby jednotlivých tříd ZŠ a MŠ, z částky jsou hrazeny školní potřeby a pomůcky pro děti

•         25 %je určeno na financování projektů, akcí, seminářů,poplatků Asociaci Waldorfských Škol (AWŠ), školních potřeb apod., dle návrhu učitelského kolegia. Veškeré žádosti schvaluje představenstvo W-spolku, z.s.

•         5 % zůstává k hospodaření W-spolku, z.s., a to na financovánínákladů spolku, akcí pořádaných spolkem ajako rezerva

•         100%   příspěvku pro družinu a školní klub je k dispozici vedoucímu družiny

Návrh kolegia na čerpání příspěvku bude před schválením zveřejněn na stránkách W - spolku stejně tak jako již schválené čerpání.  Vaše připomínky jsou vítané a potřebné, aby představenstvo mohlo rozhodnout v souladu s většinovým názorem.

O konkrétním využití finančních příspěvků mají rodiče právo se informovatna pravidelných setkáních W-spolku, z.s. Termíny setkání jsou uvedeny na webových stránkách spolku. 

Veškeré nevyužité finanční prostředky budou využity v následujícím školním roce k financování projektů a akcí Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava.

Transparentní účet

Transparentní účet k nahlédnutí zde :

www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300605027