Stanovy

I. Název a sídlo spolku

1) W-spolek, z.s.

2) Na Mlýnici, 611/36, 702 00 Ostrava

II. Charakteristika a cíle spolku

1) W-spolek, z.s.(dále jen "Spolek") je dobrovolná nevládní, nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2) Cílem spolku je podpora Waldorfské základní školy a mateřské školy v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz.

3) Spolek nebude za žádných okolností a ani jakýmkoliv způsobem zasahovat do chodu školy a ani do jiných vnitřních záležitostí školy.

III. Základní ustanovení o členství, právech a povinnostech členů, o jejich přijímání a o zániku členství

1) Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli Spolku.

2) Členem spolku se stávají především rodiče žáků Waldorfské ZŠ a MŠ, ostatní fyzické a právnické osoby na základě písemné přihlášky. O přijetí členů rozhoduje představenstvo Spolku.

3) Členové mají právo:

a) účastnit se valné hromady a všech dalších akcí pořádaných Spolkem

b) podílet se na všech aktivitách Spolku

c) podávat návrhy a připomínky představenstvu Spolku

d) volit a být volen do řídících orgánů Spolku

4) Členové mají povinnost:

a) podporovat Waldorfskou základní školu a mateřskou školu v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

b) platit členské příspěvky ve výši stanovené ve Směrnici o hospodaření Spolku

5) Členství zaniká na základě těchto skutečností:

a) rodičům žáků waldorfské školy, jejichž děti končí školní docházku v této škole - představenstvo v takovém případě nabídne rodičům setrvání ve Spolku, které rodiče potvrdí na přihlášce

b) vystoupením na základě písemné žádosti člena

c) vyloučením představenstvem, pokud se jeho činnost neslučuje se zájmy a posláním Spolku

d) úmrtím člena

e) pokud člen bude při placení příspěvků v prodlení, větším než 3 měsíce a neprojedná řešení s představenstvem

IV. Orgány spolku

1) Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, kterou svolává představenstvo minimálně 1x za rok, a to v termínu po zahájení nového školního roku, nejpozději do 31.12 kalendářního roku.

2) Valná hromada může být svolána na základě:

a) rozhodnutí představenstva spolku

b) z podnětu alespoň třetiny členů spolku

c) z podnětu kontrolního orgánu spolku

3) Valná hromada bude svolána prostřednictvím písemné pozvánky nejméně 30 dnů předem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání

4) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době schvalování usnesení. Každý člen má jeden hlas.

5) Valná hromada zvolí zapisovatele, který zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a zveřejní jej do třiceti dnů od jejího ukončení.

6) Valná hromada volí:

a) představenstvo Spolku

(1) Má minimálně 3 členy a schází se podle potřeby.

(2) Funkční období představenstva je tříleté.

(3) Nově zvolené představenstvo se sejde bezprostředně po ukončení valné hromady a zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře

(4) Stanoví rozdělení činnosti mezi ostatní členy představenstva podle potřeb Spolku.

(5) Každý člen představenstva si se souhlasem představenstva může vytvářit pro svoji činnost pracovní skupinu

(6) Usnesení představenstva je schváleno většinou přítomných členů.

b) Kontrolní komisi

(1) Má zpravidla 1 - 5 členů, vždy lichý počet a schází minimálně 2x za rok.

(2) Funkční období kontrolní komise je jednoleté.

(3) Nově zvolená kontrolní komise se sejde bezprostředně po ukončení valné hromady a zvolí ze svého středu předsedu

(4) O jednáních kontrolní komise se vede písemný protokol.

(5) schváleno většinou přítomných členů.

7) Valná hromada schvaluje:

a) Veškeré interní směrnice spolku.

b) Výši členských příspěvků a výši příspěvku na žáka schvaluje Valná hromada spolku.

c) Změny stanov.

V. Jedná jménem spolku

1) Jménem Spolku jedná předseda představenstva jakožto statutární zástupce spolku.

2) Představenstvo může jednáním pověřit kteréhokoli člena organizace na základě plné moci.

VI. Hospodaření spolku

1) Hospodaření Spolku se řídí závaznými účetními a daňovými předpisy platnými pro neziskové organizace. Dále se řídí vnitřním předpisem o hospodaření.

2) Spolek získává prostředky z členských příspěvků a darů členů spolku, darů, dotací a příspěvků vládních i nevládních institucí českých, zahraničních i mezinárodních a od ostatních dárců a sponzorů. Dále pak z vlastní činnosti.

3) Spolek může v rámci své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.

4) Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na běžném účtu (dále jen BÚ) u bankovního ústavu.

5) K zacházení s peněžními prostředky na BÚ je oprávněn předseda a hospodář Spolku a další členové, o jejichž pověření rozhodne představenstvo na svém jednání.

6) Způsob podepisování finančních dokladů: Jeden oprávněný podpis a razítko.

VII. Formy realizace cílů spolku

1) Finanční, materiální a morální podpora Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava Přívoz

2) Pořádání kulturních, sportovních, turistických, ekologických, humanitárních, společenských a vzdělávacích akcí, např. přednášek, kurzů, seminářů, výstav, zájmových kroužků, dětských táborů, víkendových akcí, zájezdů apod. Akce musí být vždy v souladu se vzdělávacím programem Waldorfská škola, s cíli a programem Spolku.

3) Pořádání školních slavností.

4) Shromažďování literatury pro potřeby školy.

5) Vlastní ediční činnost (zprávy, oběžníky, časopis apod.)

VIII. Závěrečná ustanovení

1) O případném zániku Spolku rozhoduje valná hromada. Jmění organizace může v tomto případě přejít do vlastnictví nástupnické či jiné organizace s podobným zaměřením. Návrh představenstva o tomto převodu podléhá schválení valné hromady.

Stanovy schváleny Valnou hromadou spolku dne: 25.2.2014